Page 7 - WINN LUTEIN 90%

Go to content

สูบบุหรี่ อันตรายต่อดวงตา ที่อาจไม่เดือดแค่ดวงตาของคุณ
อวัยวะที่บุหรี่ ทำลายได้อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งคือ ดวงตา
คำกล่าวข้างต้น อาจเป็นเรื่องที่ไม่ไกลจากความเป็นจริง ถึงแม้ไม่ได้สูบบุหรี่เลยก็ตาม เพราะเพียงแค่ดวงตาได้ สัมผัสกับควันบุหรี่ ความผิดปกติและความเสื่อมของดวงตา จะค่อยๆ ก่อตัว สร้างความเสียหายอย่างช้าๆ อาการจะรุนแรงรวดเร็วขึ้นหาก สูบบุหรี่เป็นประจำ และปริมาณมาก อาการที่แสดงออกมาระยะเริ่มแรกได้แก่ ตาเหลือง ตาแห้ง แสบตา เคืองตา ซึ่งมักมีอาการตั้งแต่เริ่มสูบบุหรี่ เพียงแต่ว่าผู้สูบนั้นไม่ได้ใส่ใจกับอาการเล็กน้อยเหล่านี้ หากปล่อยไว้เป็นเวลานาน หรือยังไม่เลิกสูบบุหรี่ ดวงตาอาจมีภาวะเส้นเลือดไปเลี้ยงดวงตาเกิดการตีบตัน เสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม และความเสี่ยง โรคต้อกระจก มากกว่าคนทั่วไป ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่
คนกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงตาเสีย จากการสูบบุหรี่มากที่สุด คือ กลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัส ก็อาจมีความเสี่ยงนี้ไปด้วย เช่น กลุ่มผู้ที่ชอบเที่ยวสถานบันเทิง, ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ เป็นต้น
คุณควรดูแล บำรุงดวงตา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดวงตาสมบูรณ์แข็งแรง ที่สำคัญยังมีส่วนช่วยบำรุง อาการตาเหลือง และตาแห้งให้เสี่ยงน้อยลง
Back to content